Ventilation

Rengöring och justering av alla typer av ventilationssystem i egnahemshus, höghus, kontor, industrifastigheter samt kommunala fastigheter som sjukhus och skolor för att skapa en hälsosam och fungerande innemiljö.

  • 4 ventilationsrengörare med officiell behörighet för mätning och injustering av luftmängder (Suomen LVI-liitto), enda med officiell behörighet i Österbotten.

  • Injustering av luftflöden för att få en korrekt och ekonomisk användnig.

  • Sanering av problemsystem, t.ex. borttagning eller försegling av gamla ljuddämpningsmaterial, byten av fläktar.

  • Serviceavtal: filterbyte, rengöring och injustering av ventilationssystem

  • Förmånliga filterpaket, möjlighet att få "filterprenumeration".

  • Jonisering av inneluften. Renar luften inomhus från lukter och andra olägenheter, brandrök, mögel osv. Idealisk vid "sjuka hus symtom"

Ren luft

Ventilationens viktigaste uppgift är att leverera ren luft att andas åt människor och djur i en byggnad. Med olika typer av luftfilter, filtrerar man bort orenligheter från luften.

Vi tillbringar ungefär 90% av vår tid inomhus och är därför beroende av att vårt inomhusklimat är bra. Under 70-talet tätades många hus för att man ville hushålla med energin, och hus byggda efter 70-talet är i regel mycket täta. En vanlig följd av detta är dålig ventilering, något som antas ligga bakom allt från allergier och andra sjukdomar till kostsamma ”sjuka-hus” -skador som t.ex. mögel. WHO uppger att upp till ca. 30% av alla hus i den industrialiserade världen kan betraktas som sjuka.

Astma och allergier kan bero på dålig ventilation

Idag lider vart tionde barn av astma och fyra av tio barn har någon form av allergi. Vuxna klagar också i allt större utsträckning över symtom som trötthet, huvudvärk, problem med luftrören och klåda – besvär som upphör när de lämnar en viss byggnad eller befinner sig utomhus. Det finns två enkla sätt att förebygga dessa problem:

Relativa luftfuktigheten under 50%

Se till att ventilationen fungerar optimalt och att hålla luftfuktigheten nere. Hög luftfuktighet ökar risken för kvalsterallergi, eftersom kvalster trivs i fukt och värme. Har luften mer än 50% relativ fuktighet utgör den en grogrund för mögelsvampar, bakterier och dammkvalster. De avger alla ämnen som kan vara obehagliga eller direkt ohälsosamma. Fukt undviks genom att avdunstning förhindras. Genom att lägga locket på kastruller, undvika ymnigt duschande samt att inte ha alltför många krukväxter kan man i de flesta hus hålla luftfuktigheten på en lämplig nivå. Men viktigast av allt är att se till att ventilationssystemet är rent och funktionsdugligt.

Regelbundna kontroller av ventilationen minskar riskerna

I vilken sorts hus du än bor är det viktigt att ventilationssystemet regelbundet ses över. Luftgångarna blir smutsiga med tiden och kan i värsta fall gro igen helt. Låt oss inspektera ditt system och rengöra luftkanalerna, så minskar risken för sjukdom och allergi. Du kommer också att sova bättre om natten och vara piggare om dagen.

Luftflödets mätning och justering

Att ha tillräcklig utbytesluft är viktigt i alla typer av ventilation. Vid maskinell hantering av tilluften är fördelen att man kan tillägga effektiv filtrering av luften, man kan även ta tillvara en del av värmen i frånluften vilket är viktigt vintertid. Utbyte av filter bör vara tillräckligt ofta, för att garantera kontinuerligt effektiv filtrering.

För att garantera en bra fungerande och hälsosam ventilation, är det viktigt att både inställning och service av ventilationen görs av en kunnig fackman, samt att man använder för ändamålet menade mätutrustningar samt rengöringsmaskiner.